ES programos „Kūrybiška Europa“ biuras Lietuvoje kartu su Lietuvos mokslo taryba kviečia Marijampolės kultūros organizacijas į informacinį seminarą apie ES finansavimo galimybes kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui.
Didysis seminaro fokusas – programos „Kūrybiška Europa“ ir „Europos Horizontas“.
Kamilė Čelutkaitė – ES programos „Kūrybiška Europa“ biuro Lietuvoje vadovė ir KULTŪRA paprogramės koordinatorė – apžvelgs paprogramių KULTŪRA ir TARPSEKTORINIAI ŠAUKIMAI kvietimus finansavimui gauti bei naująją kūrėjų mobilumo schemą „Culture Moves Europe“, taip pat pasidalins patarimais, į ką svarbiausia atkreipti dėmesį teikiant paraiškas bendradarbiavimo projektams, ir pristatys Lietuvos kultūros tarybos ko-finansavimo įrankį.
Gintauta Žemaitienė – „Europos horizonto“ veiksmų grupės „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ ir ES miestų misijos nacionalinė kontaktinė atstovė (angl. NCP) – pristatys 2023-2024 m. programos finansavimo kryptis, ypatumus ir galimybes kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijoms kultūros paveldo, kūrybinių industrijų, socialinių pokyčių srityse, apžvelgs veiksmų grupės sinergiją su ES miestų misija bei ES iniciatyva „Naujasis Europinis Bauhauzas“, taip pat su kitomis ES programomis.
INDIVIDUALIOS KONSULTACIJOS: po informacinio seminaro dalyviai galės gauti individualias nemokamas konsultacijas su Kamile arba Gintauta dėl galimų projektų idėjų, užsienio partnerių paieškos ar paraiškos teikimo ES programoms „Kūrybiška Europa“ arba „Europos Horizontas“.
Konsultacijoms būtina užsirezervuoti laiką ČIA: https://lkicloud-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kamile_kurybiskaeuropa_eu/ER7NqzXR_FZJkK_Ir2LyGXUBF_hVmXDRBtzNC2ZZY25Jew?e=jJ3eIv&fbclid=IwAR1MxH92dS_l1jcBiI6aB2EVghu0Y_UsJmCW2jduWSxQK_zesaWTvdzkLHs
KAM SKIRTA: Kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijoms, kultūros projektų vykdytojams, švietimo sektoriaus atstovams ir savivaldybių darbuotojams. Dalyvavimas nemokamas.
KUR, KADA: spalio 13 d. 11:00-13:00 ir 14:00-15:30 val. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje adresu Vytauto g. 22.
REGISTRACIJA Į INFORMACINĮ SEMINARĄ PRIVALOMA: https://forms.office.com/r/qabw6enCj6

PROGRAMA
10:45-11:00 – Registracija
11:00-12:00 – ES programos „Kūrybiška Europa“ pristatymas
12:00-12:30 – ES programos „Europos Horizontas“ ir ES miestų misijos pristatymas
12:30-13:00 – Klausimų ir atsakymų sesija
13:00-14:00 – Pietų pertrauka
14:00-15:30 – Individualios nemokamos konsultacijos dėl dalyvavimo programose „Kūrybiška Europa“ ir „Europos Horizontas“.

„Kūrybiška Europa 2021-2027“ yra Europos Sąjungos programa, skirta remti Europos kiną, televiziją, žiniasklaidą, architektūrą, muziką, vizualiuosius menus, literatūrą, scenos menus, paveldą ir kitas kultūros sritis.
Daugiau informacijos apie ES programą „Kūrybiška Europa“:
https://www.kurybiskaeuropa.lt/apie-mus/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027?fbclid=IwAR1-LvATGLaIdog62Wr6p9zR1AAMspRUi1FgB1nkLL3ZQZNPo84fyI0mN5I

Viena iš „Europos horizonto“ veiksmų grupių – „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ – skirta novatoriškiems tyrimams ir inovacijoms, prisidedančioms prie kultūros paveldo ir kūrybinių industrijų sričių perėjimo prie skaitmeninių technologijų, prie didesnės skaitmeninio kultūros paveldo vertės kūrimo ir kūrybinio sektoriaus inovacijų poveikio stiprinimo.
Daugiau informacijos apie ES programą „Europos Horizontas“:
https://www.lmt.lt/lt/temines-sritys-ir-nacionaliniu-kontaktiniu-atstovu-ncp-paslaugos/kultura-kurybiskumas-ir-itrauki-visuomene/3613?fbclid=IwAR3i0noZqU8gfV6ha4kBRHNNJPeu2uvfmA-g80mezmT_JXB_jkf7_L2IMKc