Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen savo 2021 m. pranešime apie Sąjungos padėtį pranešė apie iniciatyvą 2022-uosius paskelbti Europos jaunimo metais. Šiandien Europos Komisija priėmė atitinkamą oficialų pasiūlymą.

Europai būtina visų jaunuolių vizija, įsitraukimas ir dalyvavimas, kad sukurtume geresnę ateitį, kuri būtų ekologiškesnė, įtraukesnė ir skaitmeninė. Šiuo pasiūlymu Europa siekia suteikti jaunimui daugiau ir geresnių ateities galimybių.

Europos Komisija taip pat skelbia naujausią ES jaunimo reikalų ataskaitąIeškoti šios nuorodos vertimų, kurioje apžvelgiama jaunų europiečių padėtis švietimo, mokymo, mokymosi, užimtumo, pilietinio ir politinio dalyvavimo srityse.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Dėl pandemijos jaunimas neteko daug galimybių bendrauti ir susirasti naujų draugų, patirti ir pažinti naujas kultūras. Nors laiko jiems grąžinti negalime, šiandien siūlome 2022 m. paskelbti Europos jaunimo metais. Įvairiose srityse – nuo klimato iki socialinės ir skaitmeninės – jaunimui tenka itin svarbi vieta tarp mūsų politikos formavimo ir politinių prioritetų. Įsipareigojame juos išklausyti, kaip tai darome Konferencijoje dėl Europos ateities, ir norime kartu su jais formuoti ateities Europos Sąjungą. Sąjungą, kuri bus stipresnė, jei atsižvelgs į mūsų jaunimo siekius, remsis vertybėmis ir drąsiai imsis veiksmų.“

Europos jaunimo metais Europos Komisija, bendradarbiaudama su Europos Parlamentu, ES valstybėmis narėmis, regionų ir vietos valdžios institucijomis, suinteresuotaisiais subjektais ir pačiu jaunimu, ketina:

  • pagerbti ir paremti kartą, kuriai per pandemiją teko paaukoti daugiausiai, ir jos atstovams suteikti naujų vilčių, stiprybės ir pasitikėjimo ateitimi, atskleidžiant, kaip žalioji ir skaitmeninė pertvarka suteikia naujų perspektyvų ir galimybių;
  • skatinti visus jaunuolius, ypač turinčius mažiau galimybių, neturinčius palankių sąlygų, gyvenančius kaimo ar atokiose vietovėse arba priklausančius pažeidžiamoms grupėms, tapti aktyviais piliečiais ir teigiamų pokyčių dalyviais;
  • skatinti galimybes, numatytas jaunimui ES politikoje, siekiant paremti jų asmeninį, socialinį ir profesinį tobulėjimą. Europos jaunimo metų renginiai bus vykdomi paraleliai su iniciatyva „NextGenerationEUIeškoti šios nuorodos vertimų“, kuri sėkmingai įgyvendinama kuriant kokybiškas darbo vietas, švietimo ir mokymo galimybes;
  • semtis įkvėpimo iš jaunimo veiksmų, vizijos ir įžvalgų, kad remiantis Konferencija dėl Europos ateities būtų toliau stiprinamas ir skatinamas bendras ES projektas.

Šiuo metu Europos Komisija rengia savo veiklos programą ir visos suinteresuotosios šalys bus pakviestos pateikti savo idėjas ir pasiūlymus. Artimiausiomis dienomis Jaunimo portale bus pradėta speciali apklausa.

Bendradarbiaudama su kitomis ES institucijomis, ES valstybėmis narėmis, pilietinės visuomenės organizacijomis ir jaunimu, Europos Komisija visus metus rengs įvairią veiklą Europos, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis ir apsvarstys naujas iniciatyvas. Veikla visų pirma bus susijusi su jaunimui aktualiais klausimais, atsižvelgiant į jaunimo tiksluose akcentuojamus prioritetus, kaip antai lygybė ir įtrauktis, tvarumas, psichikos sveikata bei gerovė ir kokybiškas užimtumas. Juose dalyvaus ne tik ES jaunimas.

Europos Komisija ragina ES valstybes nares paskirti nacionalinį koordinatorių, atsakingą už jų dalyvavimo Europos jaunimo metų veikloje organizavimą.

Atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto nuomonę, Europos Komisijos pasiūlymą dabar svarstys Europos Parlamentas ir ES Taryba. Renginius ir veiksmus numatoma pradėti sausio mėn.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai (anglų k.)